Az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári egységének

KÜLDETÉSNYILATKOZATA

Az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár nyilvános könyvtárként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúrkincshez, a hazai és a nemzetközi információkhoz és tudásanyaghoz való szabad hozzáférést. Szolgáltatásait használóinak igényei szerint, minőségi ellátásra törekedve szervezi.

E cél megvalósítása érdekében támogatjuk:

 • a kulturális értékek közvetítését,
 • az írni-olvasni tudás fejlesztését,
 • az oktatás különböző színterein való tanulást
 • az egész életen át való önképzést,
 • a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozások megismerését,
 • a gazdaság, kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag megszerzését,
 • a lakosság általános tájékozódásához, a művelődéshez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítását.
 • az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösség önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
 • az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését,
 • a település természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását és gyűjtését,
 • a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a hátrányos helyzetűek (vakok, gyengén látók és mozgáskorlátozottak) ellátását,
 • a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését
 • a szabadidő hasznos eltöltését

Alapfeladatként jelöljük meg továbbá, hogy a fenti célok elérése, megvalósítása érdekében:

E cél megvalósítása érdekében támogatjuk:

 • gyűjteményünket a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejlesztjük, megőrizzük, gondozzuk, és rendelkezésre bocsátjuk,
 • tájékoztatunk a könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról,
 • biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
 • részt veszünk a könyvtárak közti dokumentum és információ cserében.

Kiemelten segítjük:

 • a térség természeti értékeinek, kulturális, történelmi néprajzi hagyományainak bemutatását

Ingyenes alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, a könyvtár helyben használata, állományfeltáró eszközök használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról, közhasznú információk nyújtása.

Közreműködünk a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren keresztül az encsi kistérség lakosságának magasabb színvonalú könyvtári ellátásában.